Verklaring over moderne slavernij

UITGEGEVEN OVEREENKOMSTIG PUNT 54 VAN DE WET INZAKE MODERNE SLAVERNIJ VAN 2015.

ONZE BEDRIJFSVOERING, STRUCTUUR EN TOELEVERINGSKETENS

Uit hoofde van de Wet inzake moderne slavernij (2015) hebben ondernemingen de plicht een verklaring af te leggen omtrent de acties die ze tijdens het boekjaar hebben ondernomen om te verzekeren dat er geen slavernij bestaat in hun operaties en toeleveringsketens. Hier bij First Grade International Ltd. zien we slavernij, dwangarbeid en mensenhandel als praktijken die fundamenteel onaanvaardbaar zijn in onze bedrijfsvoering. Als onderneming ondersteunen we met overtuiging de maatregelen voor meer transparantie en samenwerking vanuit de bedrijfswereld om dit risico uit te sluiten.

Deze verklaring heeft betrekking op het boekjaar dat eindigde op 31.12.2019

First Grade International Ltd. werd in 2002 opgericht als een verkoop- en marketingactiviteit, gewijd aan de levering van voedingsingrediënten van hoge kwaliteit aan ondernemingen, gevestigd in het VK en andere landen. Sindsdien is de onderneming uitgebreid en heeft ze nu ook een op de consument gericht merk, Koko, dat producten op basis van kokosnoten en vrij van bepaalde elementen produceert en verkoopt, zowel in het VK als in andere landen.

 • £ 67,5 miljoen inkomsten in 2019
 • 39 werknemers in het VK
 • 37 productiesites gebruikt
 • 600 klanten
 • Ingrediënten in bulk
 • 200 producten, door ons geleverd
 • 11 inkooplanden
 • Retailproducten

De toeleveringsketen van First Grade International Ltd. is complex en uitgebreid. Er zijn duidelijk twee grote stromen te onderscheiden: een voor industriële producten in bulk en een voor de retailproducten van het merk Koko. Onze leveranciers leveren ons zowel grondstoffen als afgewerkte goederen voor fabricatie op onze kernproductgebieden, waaronder kokosnootproducten, droge vruchten, olie, noten en cacaopoeder, evenals contractuele productiediensten voor de levering van producten van het merk Koko. Alle segmenten van onze toeleveringsketen worden zorgvuldig opgevolgd en gecontroleerd door gekwalificeerd personeel om te verzekeren dat de wettelijke vereisten van zowel het VK als internationale reglementeringen worden nageleefd.

In 2019 werden geen inbreuken op de Wet inzake moderne slavernij van 2015 gemeld.

ONZE BELEIDSDOCUMENTEN

Beleid van First Grade International Ltd. inzake ethische handel

 • In onze relaties met leveranciers streeft First Grade International Ltd. naar openheid en eerlijkheid. De onderneming houdt zich ook aan de contractuele voorwaarden.
 • First Grade International Ltd. verwacht van zijn leveranciers dat deze een beleid voor gelijke kansen ontwikkelen met betrekking tot tewerkstelling, zonder discriminatie op basis van ras, religie, gender of andere, arbitraire gronden.
 • De werknemers moeten vrij zijn om toe te treden tot rechtmatige verenigingen. Dwangarbeid en intimidatie op het werk zijn onaanvaardbaar.
 • De werknemers mogen niet tot onvrijwillige arbeid worden gedwongen.
 • Het loon moet minstens voldoen aan het nationale of lokale wettelijk opgelegde minimum.
 • Het loon moet bovendien volstaan om het gezin van de werknemer een levenskwaliteit boven het bestaansniveau te garanderen.
 • Het gebruik van kinderarbeid is streng verboden.

Aanwervingsbeleid van First Grade International Ltd.

Als onderneming streven we ernaar om via gepaste opleidingen te verzekeren dat de medewerkers die beslissen over de selectie en aanwerving van personeel bewust noch onbewust discrimineren wanneer ze deze beslissingen nemen. Wanneer functiebeschrijvingen worden gebruikt, moeten deze in lijn zijn met het beleid voor gelijke kansen. Vóór de aanwerving van nieuwe werknemers worden hun identiteit en recht om in het VK te werken gecheckt.

Inkoopvoorwaarden van First Grade International Ltd.

Bij First Grade International Ltd. doen we al het mogelijke om te verzekeren dat onze leveranciers de hoogste ethische standaarden naleven. Daarom vragen we hen te bewijzen dat ze veilige arbeidsomstandigheden bieden, tewerkstelling ethisch en volgens de wet aanpakken en hun werknemers met waardigheid en respect behandelen. Niet-naleving van de Wet inzake moderne slavernij (2015) leidt tot beëindiging van de zakelijke relatie.

DUE DILIGENCE PROCESSEN

Ons ondernemingsbeleid eist van de productiesites die eigendom zijn van of in dienst worden genomen door First Grade International Ltd. dat ze actieve leden van SEDEX zijn en ethische audits door onafhankelijke derden laten uitvoeren en SMETA- of SA8000-certificatie halen om vertrouwen en transparantie op te bouwen doorheen de hele toeleveringsketen.

Elk jaar worden onze leveranciers gevraagd onze geüpdatete praktijkcode te lezen, zodat ze begrijpen wat we eisen en verwachten van iemand die met First Grade International Ltd. samenwerkt.

MAATREGELEN INZAKE RISICOBEOORDELING EN -BEHEER

We zijn ons ervan bewust dat de dreiging en het risico van moderne slavernij extreem dynamisch zijn en snel kunnen evolueren over de hele toeleveringsketen. Daarom streven we naar een regelmatige beoordeling en aanpak van risico’s in de inkooplanden die bij onze toeleveringsketen betrokken zijn om te helpen verzekeren dat onze processen en toeleveringsketen vrij blijven van moderne slavernijpraktijken.

We moedigen al onze werknemers, klanten en andere zakenpartners aan om elk geval of vermoeden van moderne slavernij zo snel mogelijk te melden aan:

 • de leidinggevende (in het geval van onze werknemers); of
 • de voornaamste account manager of contactpersoon in onze onderneming (in het geval van leveranciers).

Dit omvat ook elke omstandigheid die aanleiding kan geven tot een verhoogd risico op slavernij of mensenhandel.

First Grade International Ltd. zal elk personeelslid dat zich schuldig maakt aan een inbreuk op het beleid van FGI inzake moderne slavernij aan disciplinaire maatregelen onderwerpen en eventueel ontslaan wegens (grof) wangedrag.

Bij melding van een schending van de Wet inzake moderne slavernij vanwege een van onze leveranciers, moet het personeelslid deze schending aan het senior management team melden. FGI kan zijn relatie met een leverancier beëindigen als wordt vastgesteld dat deze inbreuk heeft gepleegd op het beleid van FGI en niet de nodige stappen onderneemt om deze inbreuk te verhelpen.

OPLEIDING

Bij First Grade International Ltd. namen 13 personeelsleden van diverse afdelingen vrijwillig deel aan een opleiding van het Ethical Trading Initiative om moeilijke problemen rond mensenrechten, waaronder moderne slavernij, te helpen oplossen.

We blijven doelgerichte opleidingen ontwikkelen voor onze werknemers die het nauwst betrokken zijn bij inkoopbeslissingen die het risico op moderne slavernij in onze bedrijfsvoering en de toeleveringsketen kunnen verminderen. We erkennen ook dat moderne slavernij heel complex is en proberen al onze werknemers in de onderneming informatieve en toegankelijke opleidingen te verstrekken om hun persoonlijk bewustzijn te verhogen omtrent de risico’s voor onze onderneming en de manieren waarop zij als individu een rol te vervullen hebben in het waarmaken van onze visie.

David Armstrong
General Manager