Oświadczenie o sprzeciwie wobec współczesnego niewolnictwa

FIRST GRADE INTERNATIONAL LIMITED: Oświadczenie o sprzeciwie wobec współczesnego niewolnictwa, dotyczy zakończonego roku finansowego (2020)

Wydane zgodnie z postanowieniem artykułu 54 ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. (THE MODERN SLAVERY ACT 2015).

Nasz biznes, struktura i łańcuchy dostaw

Ustawa o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. (THE MODERN SLAVERY ACT 2015) nakłada na firmy obowiązek składania oświadczenia o działaniach podjętych w trakcie trwania roku finansowego, mających na celu zapewnienie, że zarówno w ich działalności, jak i w łańcuchach dostaw nie mają miejsca akty współczesnego niewolnictwa. W firmie FIRST GRADE INTERNATIONAL LIMITED uważamy niewolnictwo, pracę przymusową i handel ludźmi za zjawiska całkowicie nie do zaakceptowania w naszej działalności biznesowej. Jako spółka stanowczo wspieramy ruch na rzecz przejrzystości i współpracy z biznesem w celu wyeliminowania takiego ryzyka.

Niniejsze oświadczenie odnosi się do roku finansowego zakończonego 31.12.2020.

Spółka FIRST GRADE INTERNATIONAL LIMITED została założona w 2002 roku jako działalność handlowa i marketingowa poświęcona dostarczaniu żywności wysokiej jakości firmom brytyjskim i firmom zlokalizowanym na międzynarodowych rynkach. Z czasem nasz biznes rozrósł się i obejmuje obecnie ukierunkowaną na konsumenta markę Koko. Pod tą marką wytwarzamy i sprzedajemy w Wielkiej Brytanii i na całym świecie produkty z grupy “free from” na bazie kokosa.

  • Przychód w 2020 roku: £ 67.5 mln
  • 39 pracowników w Wielkiej Brytanii
  • 37 zaangażowanych zakładów produkcyjnych
  • 600 obsługiwanych przez nas klientów
  • Masowe produkty przewożone luzem
  • 200 dostarczanych przez nas produktów
  • 11 krajów realizujących dostawy
  • Produkty detaliczne

Łańcuch dostaw First Grade International Ltd. jest zarówno złożony, jak i rozległy i jest jakby podzielony na dwa główne nurty, jeden dla produktów przemysłowych masowych, a drugi dla produktów detalicznych marki Koko. Nasi dostawcy dostarczają zarówno surowce, jak i wyroby gotowe do produkcji w naszych głównych obszarach produktowych, a dokładnie: produkty kokosowe, suszone owoce, olej, orzechy i proszek kakaowy, a także świadczą usługi produkcji w ramach kontraktów na dostawę produktów marki Koko. Wszystkie obszary naszego łańcucha dostaw są dokładnie monitorowane i kontrolowane przez przeszkolony personel, aby upewnić się, że spełnione są wymagania prawne zarówno brytyjskiego, jak i międzynarodowego prawa.

W 2020 r. nie zgłoszono żadnych naruszeń ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r.

Nasze Zasady

Polityka etycznego handlu First Grade International Ltd.:

W kontaktach z dostawcami First Grade International Ltd. dołoży wszelkich starań, aby postępować otwarcie, uczciwie i przestrzegać warunków umowy.

First Grade International Ltd. oczekuje, że dostawcy opracują zasady równych szans w zakresie zatrudnienia, bez dyskryminacji ze względu na rasę, religię i płeć lub na jakiejkolwiek innej arbitralnej podstawie.

Pracownicy mogą swobodnie przystępować do zgodnych z prawem stowarzyszeń; praca przymusowa lub przymus w pracy są niedopuszczalne.

Pracowników nie należy zmuszać do przymusowej pracy.

Wynagrodzenie będzie co najmniej równe ustawowemu minimalnemu wynagrodzeniu zgodnie z prawem krajowym lub lokalnym.

Wynagrodzenie powinno również odzwierciedlać lokalną wysokość kosztów utrzymania rodziny i być powyżej minimum socjalnego.

Wykorzystywanie pracy dzieci jest surowo zabronione.

Polityka rekrutacyjna First Grade International Ltd.:

Jako firma będziemy dokładać starań, poprzez odpowiednie szkolenia, aby pracownicy podejmujący decyzje dotyczące selekcji i rekrutacji nikogo nie dyskryminowali, świadomie lub nieświadomie, przy podejmowaniu tych decyzji. Opisy stanowisk, o ile zostaną użyte, będą zgodne z polityką równych szans, a wszyscy nowi pracownicy będą poddawani kontroli przed zatrudnieniem w celu potwierdzenia ich tożsamości i prawa do pracy w Wielkiej Brytanii.

Polityka zakupowa First Grade International Ltd.:

W First Grade International Ltd. przywiązujemy wagę do upewnienia się, że ​​wszyscy nasi dostawcy przestrzegają najwyższych standardów etycznych. Dlatego nasi dostawcy są zobowiązani do wykazania, że ​​zapewniają bezpieczne warunki pracy, działają etycznie i zgodnie z prawem w korzystaniu z pracy oraz traktują pracowników z godnością i szacunkiem. Nieprzestrzeganie ustawy o współczesnym niewolnictwie (2015) spowoduje zakończenie relacji biznesowej.

PROCESY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

Własne zakłady produkcyjne First Grade International Ltd. lub zakłady produkcyjne związane z FGI kontraktem, są zobowiązane, zgodnie z polityką naszej firmy, do bycia aktywnymi członkami SEDEX i przeprowadzenia niezależnego audytu etycznego przez strony trzecie, certyfikacji SMETA lub SA8000 w celu budowania zaufania i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw.

Każdego roku nasi dostawcy są zobowiązani do zapoznania się z naszym zaktualizowanym kodeksem postępowania, aby dokładnie zrozumieć, co jest wymagane i oczekiwane od firm związanych z First Grade International Ltd.

KROKI DO OCENY I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Mamy świadomość, że zagrożenie i ryzyko wystąpienia współczesnego niewolnictwa jest niezwykle dynamiczne i może szybko ewoluować w całym łańcuchu dostaw. Dlatego regularnie oceniamy i reagujemy na zagrożenia w krajach pochodzenia związanych z naszym łańcuchem dostaw, aby zapewnić, że nasze procesy i łańcuch dostaw pozostają wolne od nowoczesnych praktyk niewolnictwa.

Zachęcamy wszystkich naszych pracowników, klientów i innych partnerów biznesowych do zgłaszania przy możliwie najbliższej okazji, wszelkich przypadków lub podejrzeń dotyczących współczesnego niewolnictwa:

  • członek personelu – do swego przełożonego
  • dostawca – do głównego opiekuna klienta lub osoby kontaktowej w naszej firmie.

Obejmuje to wszelkie okoliczności, które mogą powodować zwiększone ryzyko niewolnictwa lub handlu ludźmi.

W First Grade International Ltd. każdy członek personelu, który narusza politykę FGI dotyczącą współczesnego niewolnictwa, zostanie poddany postępowaniu dyscyplinarnemu, co może skutkować zwolnieniem z powodu niewłaściwego postępowania lub rażącego wykroczenia.

W przypadku zgłoszenia naruszenia ustawy o współczesnym niewolnictwie przez jednego z naszych dostawców, odpowiedni członek personelu zgłosi takie naruszenie zespołowi kierowniczemu wyższego szczebla. FGI może zakończyć swoją współpracę z dostawcą, jeśli okaże się, że narusza on niniejszą politykę i nie podejmie wymaganych kroków w celu naprawienia naruszeń.

Szkolenia

W First Grade International Ltd. 13 pracowników z różnych działów naszej firmy chętnie wzięło udział w szkoleniach organizowanych przez Inicjatywę Etycznego Handlu, aby pomóc w rozwiązywaniu trudnych kwestii praw człowieka, w tym współczesnego niewolnictwa.

Nieustannie opracowujemy specjalistyczne szkolenia dla naszych pracowników, najbardziej bezpośrednio zaangażowanych w podejmowanie decyzji zakupowych, które ograniczyłyby ryzyko współczesnego niewolnictwa w naszej firmie i jej łańcuchu dostaw. Zdajemy sobie również sprawę, że współczesne niewolnictwo ma złożony charakter i staraliśmy się opracować zarówno bogate w treści, jak i przystępne szkolenia dla wszystkich naszych pracowników w firmie, aby podnieść ich osobistą świadomość zagrożeń, wobec których stoi nasza firma, oraz tego, jaką rolę oni osobiście mają do odegrania w realizacji naszej wizji.

David Armstrong
Główny menadżer